Daň z nemovitých věcí

22.01.2018

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Správu daně zajišťuje finanční úřad a příjemcem výnosů daně jsou obce. 

Povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna má každý, kdo nabyl nemovitost, ať už děděním, koupí, darem aj.  a je zapsán ve veřejném rejstříku, na listu vlastnictví u katastrálního úřadu k 1. lednu toho roku, na nějž se hradí daň. Daň z nemovitých věcí je jako jediná daň splatná dopředu zdaňovacího období.

Přiznání k dani jsou povinni podat i ti vlastníci u kterých se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně (přístavba, nadstavba, kolaudace, změna výměry pozemku, prodej jedné či více z několika vlastněných nemovitostí....)

Ti, kteří podali daňové přiznání již dříve a nezměnily se u nich okolnosti již daňové přiznání nepodávají. Mohou v květnu očekávat pravidelnou složenku od finančního úřadu. 

Pokud jste nemovitost v minulém roce již prodali, je třeba se též obrátit na finanční úřad a tuto skutečnost ohlásit, jinak Vám bude opět zaslána složenka. Povinností prodávajícího je tuto skutečnost ohlásit, jinak může být vystaven pokutě. 

Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Pokud ale máte nemovitosti ve více krajích, podáváte více přiznání, jedno za každý kraj. 

Zvláštní pozor by si měli dát lidé, kteří mají zprovozněnou datovou schránku. Na ně se totiž vztahuje povinnost podávat všechna daňová přiznání povinně elektronicky!

Samotná daň je splatná k 31. květnu. Pokud by byla daň vyšší než 5.000,- může být částka rozdělena do dvou splátek, kdy druhá splátka je splatná do konce listopadu. 

Poznámka: Byl-li podán návrh na vklad vlastnického práva ještě v prosinci  předcházejícímu roku na který se platí daň a zápis vlastnického práva proběhl až v lednu, zde platí výjimka. Kupující daň platí, i když ještě k 1. lednu nebyl zapsán na listu vlastnictví, ale daňové přiznání musí podat nejpozději k 31. březnu. 

(citace ze zákona 338/1992 §13a odst. 11 : Nebylo-li do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí, kterým toto právo vzniká, rozhodnuto o jeho povolení, je poplatník povinen za nemovitou věc, která byla předmětem vkladu práva vlastnického podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.)


Průvodce daňovým přiznáním najdete zde

Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí